Statut Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

I Postanowienia ogólne
§1

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Lublińcu ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2a działa na podstawie Uchwały nr 251/XVV2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 roku.

§2

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działa na podstawie następujących aktów prawnych:
l) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.).
2) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych( Dz. U. z 2014r. poz.1202 z późn. zm.).
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.).
4) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.).
5) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 201 Iroku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr.292 poz. 1720).

II Przedmiot działania
§3

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zwane dalej „Centrum” zapewnia obsługę ekonomiczną, merytoryczną oraz administracyjno-techniczną Placówkom Opiekuńczo-Wychowawczym nr l, nr 2, nr 3 w Lublińcu przy ulicy 74 GPP 2a.

III Gospodarka finansowa
§4

Centrum jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

IV Zarządzanie i organizacja
§5

 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu w Lublińcu.
 3. Dyrektor Centrum odpowiada za całość jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Zarząd Powiatu przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością Centrum.
 5. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Centrum oraz wykonywanie zadań statutowych.
 6. Szczegółowy zakres działania Centrum, w tym strukturę organizacyjną określa opracowany przez Dyrektora Centrum regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Lublińcu.

V Postanowienia końcowe
§6

1. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Centrum wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Centrum.
2. Regulamin Pracy i Regulamin Wynagrodzeń pracowników Centrum opracowuje i wprowadza Dyrektor Centrum.
Do zmian Statutu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany do jego wykonania.


Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1

I Postanowienia ogólne
§1

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Lublińcu ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2a działa na podstawie Uchwały nr 251/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 24 września 2012 roku.

§2

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr I działa na podstawie następujących aktów prawnych:
l) Ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.).
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 201 Ir. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr. 292 poz. 1720).
3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.).
4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.).

II Przedmiot działania
§3

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 zwana dalej „Placówką” zapewnia dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.
 2. Placówka w szczególności:
  a) zapewnia dziecku całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby,
  b) zapewnia zajęcia wychowawcze i kompensacyjne oraz przygotowujące do życia społecznego,
  c) zapewnia dzieciom kształcenie dostosowane do ich wieku i możliwości rozwojowych,
  d) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,
  e) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowanka i jego rodziny.

III Gospodarka finansowa
§4

Placówka jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

IV Zarządzanie i organizacja
§5

l. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zwanego dalej „Centrum” przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.

 1. Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu w Lublińcu.
 2. Dyrektor Centrum odpowiada za całość jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd Powiatu przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością Placówki.
 4. Wyznaczony wychowawca-koordynator podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.
 5. Wyznaczony wychowawca —koordynator nadzoruje pracę wychowawców.
 6. Centrum zapewnia obsługę ekonomiczną, administracyjno-techniczną i merytoryczną Placówce.
 7. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie oraz wykonywanie zadań statutowych.
 8. Szczegółowy zakres działania Placówki, w tym strukturę organizacyjną określa opracowany przez Dyrektora Centrum regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Lublińcu.

V Postanowienia końcowe
§6

 1. Placówka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Placówki wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor Centrum.
 2. Regulamin Pracy i Regulamin Wynagrodzeń pracowników Placówki opracowuje i wprowadza Dyrektor Centrum.
  Do zmian Statutu stosuje się odpowiednio tryb przewidziany do jego wykonania.